លោកពូខឹម វាសនា ៖ អាក្រក់ណាស់រៀបការជាមួយគ្នា ព្រោះសម្លឹងឃើញផលប្រយោជន៍! ~ LDP