លោកពូខឹម វាសនា ៖ អាក្រក់ណាស់រៀបការជាមួយគ្នា ព្រោះសម្លឹងឃើញផលប្រយោជន៍! ~ LDP

កុំភ្លេចជួយចុច Subscribeផង! ដើម្បីតាមដាន ស្ដាប់សារសំលេងវីដេអូថ្មីៗ និងមានប្រយោជន៍! Welcome To #LDP_TV_Online Channel --------------------------------------------------------------------------------------------------- ►You Can Subscribe, Comment and Share Khem Veasna Videos or League For Democracy Party Voice.For More Information: htpp://www.camldp.org, LDP has been trying to share knowledge and know-how with all of you so many ideas. Listen! Subscribe! Comment! like! and Share!Leaque for Democracy Party (ldp), you will get more. http://www.camldp.org, Kem Veasna the leader of LDP on TVK (bad word)=Must listen league for democracy party league for democracy party in cambodia League of Democracy Party | Cambodia Elections 2013 League for Democracy Party (Cambodia) | Facebook League for Democracy Party | Cambodia Elections 2013 Public Forum of League for Democracy Party (LDP) - Khmer Voice camldp youtube, ldp voice khem veasna, khem veasna mp3, khem veasna facebook, khem veasna speech, khem veasna quote, khem veasna ldp, khem veasna forum, khem veasna song, khem veasna quotes, khem veasna speech, khem veasna ldp, khem veasna voice, khem veasna wiki, khem veasna party, khem veasna biography, khem veasna blogspot, khem veasna.com, khem veasna history, who is khem veasna, veasna khem facebook live, khem veasna facebook page, Khem veasna videos, ldp shares, league for democracy party, league for democracy party cambodia,

Loading...