តើអ្វីជា ឆ្លាត បញ្ញា ត្រង់ និង ស្មោះ / ldp lesson by khem veasna/ មេរៀនព្រះធម៌ ldp