តើអ្វីជា ឆ្លាត បញ្ញា ត្រង់ និង ស្មោះ / ldp lesson by khem veasna/ មេរៀនព្រះធម៌ ldp

ឆ្លាត, បញ្ញា, ត្រង់, និង ស្មោះ បកស្រាយនិងពន្យល់ដោយលោកពូ ខឹមវាសនា។ [Channel: មេរៀនជីវិត]»»***មេរៀនជីវិត*ព្រះធម៌*នយោបាយ*** កុំភ្លេចចុច សាប់ស្ក្រាយឆានែលផង! សូមអរគុណដែលបានស្តាប់ដោយយកចិតទុកដាក់! តើអ្វីជា ឆ្លាត បញ្ញា ត្រង់ និង ស្មោះ / ldp lesson by khem veasna/ មេរៀនព្រះធម៌ ldp

Loading...