របៀបដោះស្រាយជម្លោះក្នុងគ្រួសារ​ - ខឹម​ វាសនា​ | The best solution for quarrel in family -khem veasna

របៀបដោះស្រាយជម្លោះក្នុងគ្រួសារ​ - ខឹម​ វាសនា​ The best solution for quarrel in family -khem veasna League For Democracy Party (LDP) is a Khmer politic in Cambodia whom Mr. Khem Veasna is leader. He is a the first revolutionist in Cambodia. website: www.camldp.org Facebook: https://web.facebook.com/ល្បែងជីវិត Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCwjgj1jay6FgJ1Il86ZrEtQ Tweeter: https://twitter.com/kakak_da Google plus: https://plus.google.com/104429344838149849891 #LBENGJIVIT #ល្បែងជីវិត​ #khemveasna #ខឹមវាសនា

Loading...